Henkilötietoihin liittyvä tietosuojan rekisteriseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 mukainen rekisteriseloste
Laadittu 7.12.2017. Viimeksi muokattu 7.12.2017.

REKISTERINPITÄJÄ
Suomen Valopalkki Oy (y-tunnus: 0640217-4)
Hirsimetsäntie 5
15210 LAHTI
Puh: 03 733 0900
Email: tuuli.termas@valopalkki.fi

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Tuuli Termäs
Puh: 0440 351 006
Email: tuuli.termas@valopalkki.fi

REKISTERIN NIMI
Suomen Valopalkki Oy:n (SV) asiakas- ja markkinointirekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on SV:n asiakkaan ja SV:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi. Tietoja voidaan käyttää SV:n toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisterin tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin tai sähköiseen mainontaan sekä asiakaspalautteen keräämiseen.
Rekisterin tietoja voidaan myös käyttää SV:n ja yhteistyökumppaneiden välisessä viestinnässä, mikäli se on tarpeellista palvelun tuottamiseksi tai tilauksen käsittelemiseksi. Henkilötietoja käsitellään asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat henkilötietonsa ja oikaista virheellisesti rekisteröity tieto. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen rekisteröintiin ja käyttämiseen sekä tietojen siirto-oikeus toiseen järjestelmään niiltä osin, kun hän on ne itse toimittanut suostumuksen pohjalta.
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilökohtaiseen tilanteeseen perustuen henkilötietojen käsittelyä, profilointia tai automaattista päätöksen tekoa asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan perustuen.
Rekisteröity voi toteuttaa oikeuksiaan ilmoittamalla tahdostaan SV:n asiakaspalveluun, sähköpostitse tuuli.termas@valopalkki.fi tai nimetylle rekisterinhoitajalle. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle rekisterinpitäjän laiminlyönnistä.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Asiakasrekisteri sisältää rekisteröidyn tietoja seuraavasti:

• Henkilön etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Tilauksien ja/tai muiden asiakastapahtumien tiedot

Asiakastietoja säilytetään rekisterissä niin pitkään kuin se asiakassuhteen hoitamisen kannalta on tarpeellista. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietoa säilytetään kaksi (2) vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta tai niin pitkään kuin viranomaismääräykset vaativat tietoa säilyttämään ja arkistoimaan, mikäli tämä aika on edellä mainittua pidempi.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään sekä rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään liittyvistä tapahtumista.

TIETOJEN LUOVUTUS
Tiedot jaetaan vain tiedonkäsittelytarkoituksiin ja soveltuvien lakien mukaisesti.
Pidätämme oikeuden siirtää tietojasi siinä tapauksessa, että myymme tai siirrämme kaiken liiketoimintamme tai omaisuutemme tai osan niistä tai jos soveltuvat lait sitä vaativat. Tällaisen myynnin tai siirron yhteydessä pyrimme kohtuullisin keinoin vaatimaan, että siirron vastaanottaja käyttää tämän rekisterin kautta antamiasi henkilötietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

REKISTERIN SUOJAUS
Suojaamme tietorekisteriä soveltuvien lakien mukaisesti hallinnollisilla, teknisillä ja fyysisillä keinoilla estääksemme sivuston kautta kerättyjen henkilötietojen häviämisen, väärinkäytön tai luvattoman käytön, paljastumisen, muuttamisen tai tuhoamisen.
Rekisterin käyttöoikeus on ainoastaan nimetyillä henkilöillä. Rekisteri sijaitsee sähköisessä muodossa salasanasuojatuilla palvelimilla.